Item #1118

Rating: 5 Stars

Category: Articles

Title: הורות משחק ילדים

User's Notes:
כתבה מאלכסון. חלוקת עוגה לשני ילדים.

User Selected Text:
הנה דרך לקבל תוצאה טובה בהרבה. נניח שיש לך שאריות של עוגת יום הולדת שברצונך לחלק בין ילדייך. לפניך אותה הבעיה שהייתה לך עם חלוקת הממתק: קשה לחתוך שתי פרוסות עוגה זהות. לכן אתה מפעיל את הטכניקה שאנו מכנים "אני חותך, אתה בוחר": בתך תחתוך את העוגה ובנך יבחר את הפרוסה שירצה. בתך תהיה זהירה ככל האפשר בחיתוך העוגה לשתי פרוסות שוות כי אחרת היא תקבל את החתיכה הקטנה יותר. מכיוון שקשה לחתוך את העוגה לשתי פרוסות זהות יעֵד את בנך להיות מי שיחתוך את העוגה בפעם הבאה שתהיה לך עוגה, ובהמשך תקפיד על חילופי התורות. זהו פתרון הוגן ותורת המשחקים מראה שאנשים תופסים אותו כפתרון הוגן

CTA Text: SHOP